Martin Mesršmíd
ředitel Digitální a informační agentury

„Vznik Digitální a informační agentury je v posledních letech možná nejvýznamnějším krokem v oblasti digitalizace státní správy. Spojením zahraničního know-how a českého technologického talentu otevíráme cestu k digitální budoucnosti v srdci Evropy."

Co je Digitální a informační agentura?

V roce 2023 vzniklo jednotné expertní centrum pro řízení a plánování digitalizace státní správy: Digitální a informační agentura (DIA). Jako ústřední orgán státní správy disponuje zákonnými kompetencemi, které jí umožňují efektivně řídit digitalizaci státu a konkrétní digitalizační a IT projekty. Více na digitalizace.gov.cz.

Digitalizace jako priorita

DIA se postará o zlepšování online služeb veřejné správy určené občanům. V budoucnu si přes internet budete moci vyřídit nové doklady a nahrát si je do mobilu, stát vám pomůže vyplnit daňové přiznání anebo si na pár kliknutí vyřídíte státní příspěvky a dávky.

Expertní centrum

DIA je moderní organizace 21. století inspirovaná digitálními agenturami v zemích, které jsou v digitalizaci lídry. Přitáhneme experty z celé oblasti IT a budeme jejich talentu nejen využívat, ale dál ho rozvíjet. Záleží nám na přívětivé a podpůrné firemní kultuře, kde může člověk profesně růst a cítit, že jeho práce má prestiž a smysl. 

Vzdělání a podpora

DIA bude nabízet vzdělávání, podporu a know-how státním zaměstnancům napříč veřejnou správou. Státu, který šlape jako digitální hodinky, se bude dařit tam, kde se setkají potřeby občana s kompetentním a motivovaným úřednictvem.

Digitalizace je příležitost pro celou společnost

Je čas zasypat digitální propast. Digitální kompetence jsou klíčem k úspěchu. Potřebujeme vzdělanou populaci, a to jak v základních digitálních dovednostech, tak na úrovni expertů ICT. Chceme podchytit talenty i tam, kde je zatím nikdo nehledal. Nabídněme příležitost ženám, vzdělávejme od základních škol, nabízejme podporu seniorům a vyloučeným skupinám.

Česko má totiž co dohánět. Oproti jiným členským státům EU zaostává. Podle tzv. indexu DESI (Digital Economy and Society Index), který hodnotí digitální rozvinutost zemí, je na 19. místě z 27. Nejsilnější pozici má Česko v oblasti lidského kapitálu, zhoršili jsme se ale v oblasti integrace digitálních technologií a potýkáme se s nedostatkem odborníků na informační a komunikační technologie. Podpora a rozvoj digitálního vzdělávání je v jádru každého úsilí o efektivní digitalizaci a je nezbytné pro konkurenceschopnost Česka v příštích dekádách.

Jaké výhody digitalizace přináší?

Občan 

Snadno se identifikuji a pracují za mě data. Nemusím s sebou nosit doklady, stačí mi chytrý telefon.

eDoklady. Elektronické ID jako brána k digitálním službám. 

Datový fond. Předávání dat mezi úřady veřejné správy musí být samozřejmostí. 

Mobilní aplikace. Snadný, přímý a bezpečný přístup k online službám.

Řízení státu  

Služby státu mají jednotnou tvář a intuitivní prostředí, které pomůže s řešením jakékoliv situace.

Jednotný vzhled. Uživatelská přívětivost, přehlednost a důvěryhodnost při komunikaci se státem. 

Katalog služeb. Rozcestník služeb státu na jednom portálu.  

Kontrola kvality. Zavedení standardů napříč úřady namísto oddělených systémů.

Transparence

Stát zpřístupňuje užitečná veřejná data, umí vyčíslit hodnotu služeb a díky tomu efektivně plánovat investice.

Otevřená data. Standardizovaná data jako veřejná služba i podpora pro podnikatele.

Efektivita financování. Investice podložené daty, aby občan i stát věděli, za co se utrácí. 

Výdaje na ICT. Jednotné metriky napříč úřady pro účelné financování projektů.

Stáhněte si prezentaci: Strategie a priority v oblasti digitalizace.

PDF (742 kb)

Digitální transformace pod jednou střechou

Projekt Transformace koordinace a řízení digitalizace má za cíl komplexní změnu v řízení digitalizace státu. Gestorem projektu je místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Projektový tým v současnosti pracuje pod hlavičkou Úřadu vlády. Vyústěním snahy o digitální transformaci je zákon o vzniku Digitální a informační agentury, která bude moci podniknout konkrétní účelné kroky ke změně. Díky zákonu přejdou dosud roztříštěné státní agendy pod jednu střechu a přestanou trpět neblahými vlivy resortismu a uvolní se od vlivu aktuálního politického cyklu. 

Často kladené dotazy

Projekt Transformace koordinace a řízení digitalizace vychází z programového prohlášení vlády ČR. Balíček zákonů, který mění výše uvedené, schválila vláda na svém zasedání dne 17. srpna 2022 a poslala ho do legislativního procesu v Parlamentu ČR. Zákon byl poslanci schválen dne 16. listopadu 2022, prošel Senátem a 23. prosince ho podepsal prezident. DIA byla založena k 1. 1. 2023, svou činnost reálně zahajuje k 1. dubnu.

Dosud bylo nemožné vymáhat udržování a zavádění státních standardů či metodik. V DIA byly posíleny a rozšířeny kompetence, které tomu napomohou. Agentura bude mít také možnost odborně podporovat ostatní resorty, stane se odbornou autoritou, která tu chybí. Další z překážek pro vývoj digitalizace byla nestabilita financování v rámci velkých ministerstev. Díky tomu, že DIA jako Ústřední správní úřad bude mít digitalizaci jako hlavní agendu, bude mít i samostatnou rozpočtovou kapitolu. Umožní jí spolehlivě plánovat a s jistotou postupovat kupředu. Součástí toho bude postupná změna i financování velkých sdílených a centrálních systémů státu. 

Projekt se bezprostředně týká těchto útvarů Ministerstva vnitra ČR a jejich zaměstnanců a zaměstnankyň:

 • Odbor hlavního architekta eGovernmentu
  Celý odbor včetně zaměstnanců a zaměstnankyň bude převeden jako Odbor hlavního architekta do DIA. Tento odbor bude mít v DIA více kompetencí a bude také personálně posílen.
 • Odbor eGovernmentu
  Celý odbor včetně zaměstnanců a zaměstnankyň bude převeden jako Odbor eGovernmentu do DIA.
 • Odbor koordinace informačních a komunikačních technologií a eGovernment cloudu
  Do DIA budou převedeni pouze ti zaměstnanci odboru, kteří se věnující eGovernment cloudu. Celkově se jedná o 4 zaměstnance. V rámci DIA budou přesunuti do Kompetenčního centra pro sdílené služby a odborné vzdělávání. Toto kompetenční centrum bude v DIA personálně posíleno oproti stávajícímu počtu zaměstnanců pracujících na eGovernment cloudu na Ministerstvu vnitra ČR.

Do DIA bude převeden správní úřad Správa základních registrů, který je dnes podřízen Ministerstvu vnitra ČR. V DIA bude vytvořena Sekce správy základních registrů. Tato sekce bude personálně posílena.

Do projektu je také začleněn státní podnik NAKIT, který změní zřizovatele. Místo dosavadního Ministerstva vnitra ČR to bude od 1. dubna 2023 DIA.

Převádí se kompletně SZR, Odbor hlavního architekta, Odbor eGovernmentu a Oddělení eGovernment cloudu, to znamená také, že se počítá se všemi stávajícími zaměstnanci a se všemi agendami a jejich rozsahem, které dnes vykonávají. K výkonu nových agend a rozšířených kompetencí se počítá s novými pracovními místy. Týká se to zejména posuzování projektů v celém životním cyklu v Odboru hlavního architekta, dále pak útvaru správy a provozu stávající Správy základních registrů, útvarů bezpečnosti, auditu a kontroly a komunikace a provozu IT back office. Nově vznikají i kompetenční centra.

Obecně jsou kompetenční centra útvary, kde se soustředí expertní znalost na danou vybranou oblast. Je to místo, kde se řeší složité problémy, připravují nové postupy a agendy, testují a rozvíjejí navrhovaná řešení, navazuje na zahraniční zkušenosti a hledají možnosti jejich aplikace v místních podmínkách. Jedná se o útvary, které by měly sdílet zkušenosti i osvědčené postupy a pomáhat ostatním resortům. Kompetenční centra nebudou v rámci DIA fungovat samostatně, ale budou úzce spolupracovat s existujícími týmy, odděleními a odbory nebo je doplní. Kompetenční centra budou celkem tři: 

 • pro sdílené služby a odborné vzdělávání, 
 • pro jednotný standard a uživatelskou přívětivost, 
 • pro analýzu, spolupráci a vývoj.

DIA má digitalizaci jako hlavní agendu. V rámci velkého ministerstva to byl přítěžek, který byl v prioritách úřadu na konci řady. Pozornosti agendy eGov se také dostávalo v přímé závislosti na profesní orientaci vedení ministerstva s tak rozsáhlou a různorodou agendou. (Příkladem může být financování Správy základních registrů a zajištění prostředků pro jejich obnovu.) Úlohou DIA bude narušení resortismu a podpora koordinace a sjednocování procesů napříč veřejnou správou.

Rozpočet DIA nad rámec stávajících nákladů s dopadem do státního rozpočtu je ve výši cca 151 mil. Kč. To je částka menší než případný upgrade běžného stávajícího systému nebo systému nového. Částky se zdají velké, ale v porovnání s ostatními položkami na rozpočtu je to velice konzervativní položka. Naopak přepokládáme, že DIA nastartuje dlouhodobé úspory díky zvýšení efektivity vnitřních procesů, vylepšení zadávacích řízení a automatizaci.

Od dubna 2023 bude pokračovat ve stávajících projektech s důrazem na proklientský přístup, nabírat a integrovat kolegy do kompetenčních center a pracovat na digitálních prioritách vlády. Těmi jsou: mobilní aplikace státu, eDoklady, DSŘ, aktivnější role v procesu vzniku a směřování EU IT legislativy, převod domén na gov.cz, vylepšování datových schránek, metriky IS a jejich nákladů, standard digitální služby, revize agend a úkolů v katalogu služeb, přístupnější elektronické podpisy a služby nad nimi atd. 

Můžeme si u vás uložit cookies?

Co že to znamená? Cookies jsou malé datové soubory, které slouží např. k tomu, aby si web pamatoval vaše nastavení a to, co vás zajímá, nebo abychom jej zlepšovali. Pro ukládání různých typů cookies od vás potřebujeme souhlas. Web bude fungovat i bez souhlasu, s ním ale o něco lépe. Více informací.