K 1. lednu 2023 vstoupila v platnost novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, podle níž se osobám samostatně výdělečně činným a nepodnikajícím právnickým osobám (typicky spolkům, společenstvím vlastníků jednotek, nadacím, nadačním fondům, zapsaným ústavům atd.) automaticky zřizují datové schránky. Pro tento krok se rozhodla vláda a schválila ho sněmovna již v minulém volebním období. Se zpřístupněním datových schránek vznikla těmto subjektům zároveň povinnost podat přiznání k dani z příjmů za rok 2022 elektronicky. Z údajů Finanční správy k 16. 7. 2023 vyplývá, že většina těchto osob svou povinnost splnila.

Rok 2023 se stal přelomovým, pokud jde o podání přiznání k dani z příjmu. Mnoha daňovým poplatníkům byla ze zákona zřízena datová schránka. Jde o osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a právnické osoby, které dosud schránku neměly. Jakmile byla uvedeným fyzickým či právnickým osobám zpřístupněna datová schránka, vznikla jim povinnost podat daňové přiznání elektronicky. Vzhledem k tomu, že schránky byly zřizovány postupně od 1. ledna do konce března, existovala jistá skupina poplatníků, kteří podali daňové přiznání dříve, než jim byla schránka zpřístupněna, a na ně se pak zmíněná povinnost ještě letos nevztahovala. 

Podle údajů Finanční správy bylo letos podáno rekordních cca 2 940 000 přiznání k dani z příjmu, z čehož přes 80 % (tedy asi 2 390 000) tvořila přiznání k dani z příjmu fyzických osob (DPFO). Více než 99 % právnických osob podalo daňové přiznání elektronicky. Pokud jde o osoby fyzické, v  elektronické podobě odevzdal daňové přiznání téměř milion čtyři sta tisíc poplatníků, což je bezmála 60 %. Zbylých cca 40 % podalo přiznání papírově. Tuto skupinu tvoří jednak osoby, které podaly přiznání před vznikem povinnosti, dále ty osoby, jimž povinnost vůbec nevznikla (například zaměstnanci, kteří kombinují více závislých činností nebo zaměstnanci mající ještě další příjmy nesouvisející s podnikáním) a v neposlední řadě osoby, které povinnost podávat DPFO elektronicky nesplnily. 

Ředitel Digitální a informační agentury Martin Mesršmíd v této souvislosti apeluje na občany, kteří si schránku dosud neaktivovali, aby tak co nejdříve učinili. „Pokud vám ze zákona vznikla povinnost komunikovat s úřady prostřednictvím datové schránky, přihlaste se do ní co nejdříve a ověřte si, jestli vám nebyla doručena nějaká zpráva vyžadující vaši odezvu. Mohly by vám totiž vzniknout závazky nebo jiné nepříjemnosti, o nichž nevíte,“ upozorňuje Martin Mesršmíd.

Finanční správa uvedla, že se u podání zvýšil počet chyb jak ve způsobu, tak i ve formátu přiznání. Pracovníci finančních úřadů poplatníky o chybách telefonicky nebo e-mailem informovali a vysvětlovali jim správný technický postup. Kromě výjimečných případů se Finanční správa vůči těm, kteří povinnost nesplnili, chovala tolerantně a nepokutovala je. 

Podání daňového přiznání přes datovou schránku nebo online přes Moje daně přináší úřadům strojově čitelná data, a tím i možnost snadného zpracování. Jsme si vědomi toho, že by datové schránky by mohly být lepší. Nově zřízená agentura DIA už o tom v současnosti vyjednává s dodavatelem,“ doplňuje náměstek ministra Ondřej Profant.

Místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš shrnul první zkušenosti s povinným podáváním daňového přiznání elektronicky takto: „Podání daňových přiznání elektronicky máme v podstatě úspěšně za sebou, žádný armagedon se nekonal a lidé si s elektronickou formou poradili velmi dobře. Za to bych chtěl poděkovat hlavně těm, kteří přiznání podávali. Musím ale ocenit i vstřícný přístup a nasazení pracovníků finančních úřadů. A také bych se rád omluvil za potíže spojené s tímto nezbytným přechodem občanům, kterým tato novinka schválená již za minulé vlády nějak zkomplikovala život. Věřím, že dalším zlepšením nástrojů a možností, jak se státem komunikovat, společně všechny nedostatky rychle odstraníme.“