S cílem zajistit, aby produkty s digitálními součástmi, jako jsou domácí kamery, inteligentní chladničky, televizory a hračky připojené k internetu, byly před vstupem na trh bezpečné, dosáhli zástupci členských států EU (Coreper) společného postoje k navrhovanému právnímu předpisu o horizontálních požadavcích na kybernetickou bezpečnost produktů s digitálními prvky (akt o kybernetické odolnosti).

Cíle návrhu

Návrh nařízení zavádí povinné požadavky na kybernetickou bezpečnost týkající se projektování, vývoje, výroby a dodávání hardwarových a softwarových produktů na trh s cílem zabránit překrývání požadavků, které vyplývají z různých právních předpisů v členských státech EU.

Navrhované nařízení se bude vztahovat na všechny produkty, které jsou přímo nebo nepřímo připojeny k jinému zařízení nebo síti. Určité výjimky existují u produktů, pro něž jsou požadavky na kybernetickou bezpečnost stanoveny již ve stávajících pravidlech EU, a to například v případě zdravotnických prostředků, automobilů či produktů v oblasti letectví.

Návrh má zaplnit mezery ve stávajících právních předpisech v oblasti kybernetické bezpečnosti, vyjasnit jejich vzájemné vazby a zvýšit jejich soudržnost tím, že zajistí, aby produkty s digitálními součástmi, například výrobky vztahující se k tzv. „internetu věcí“, byly v rámci celého dodavatelského řetězce a v průběhu celého životního cyklu bezpečné.

Další kroky

Dnešní dohoda o společném postoji Rady (mandát k jednání) umožní španělskému předsednictví zahájit s Evropským parlamentem jednání (tzv. trialogy) o konečné verzi navrhovaného právního předpisu.

Plné znění  TZ k dispozici na: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2023/07/19/cyber-resilience-act-member-states-agree-common-position-on-security-requirements-for-digital-products/